Algemene voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden – De Stoomman Nederland

Dit zijn de algemene en leveringsvoorwaarden van De Stoomman Nederland.

Adres: Fazantstraat 58, 6591 WR te Gennep
KvK nummer: 88645975

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@stoomman.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het reinigen van terrassen, vloeren, vlonders, tuinmeubels en muren van particulieren en bedrijven.

 Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of van opdrachten en diensten van De Stoomman Nederland, hierna verder te noemen de Stoomman. De algemene voorwaarden worden op verzoek gratis toegezonden en zijn ook beschikbaar op www.stoomman.nl;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen de Stoomman en de Opdrachtgever kunnen door de Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van de Stoomman;
 4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de Opdrachtgever worden door de Stoomman niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door de Stoomman is bevestigd;
 5. De Opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Stoomman ter kennis heeft gebracht en de Stoomman alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes/aanbiedingen en Prijzen

 1. Alle door De Stoomman gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten);
 2. Alle prijsopgaven en de prijzen die De Stoomman in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is De Stoomman gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade. Reeds gemaakt kosten of uren worden in rekening gebracht;

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever dient de factuur ter plekke, door middel van een overboeking ten name van De Stoomman Nederland, te voldoen. Tenzij De Stoomman en de Opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht anders overeengekomen zijn, moet de factuur altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt zijn;
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
 3. Na overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 4. Alle door De Stoomman gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met Opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van Opdrachtgever;
  Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de Opdrachtgever te dien aanzien anders;

Artikel 6 – Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De Stoomman is vrij in zijn keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen;
 2. In afwijking van het hierboven onder 1 bepaalde, zal de Opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water kosteloos ter beschikking stellen. Bij gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het De Stoomman toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn;

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht

 1. De Stoomman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 2. De Stoomman is gerechtigd zonder toestemming van de Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij De Stoomman;
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Stoomman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Stoomman worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het De Stoomman zijn verstrekt, heeft De Stoomman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Stoomman de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

Artikel 8 – Contractduur

De Stoomman en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. 

Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 1. De Stoomman kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is 1 maand. De Stoomman zegt op per aangetekende brief;
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging;
 3. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen;

Artikel 9 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen De Stoomman de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door De Stoomman;
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever De Stoomman eerst schriftelijk in gebreke te stellen;
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van De Stoomman. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als De Stoomman de opdracht ook niet uitvoert binnen een door De Stoomman opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn;

Artikel 10 – Wijzigingen opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen;
 2. De Stoomman kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. De Stoomman zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn;
 3. De Stoomman mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden;

Artikel 11 – Niet-nakoming/ Ontbinding/Opschorting

 1. De Stoomman is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  • Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
  • Opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  • faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
  • een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Opdrachtgever, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van De Stoomman passende zekerheid heeft gesteld;
 3. De Stoomman mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen;
 4. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen;
 5. De Stoomman mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet De Stoomman dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen;

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De Stoomman is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens Opdrachtgever;
 2. De Stoomman is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
 3. De Stoomman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 4. Opdrachtgever dient De Stoomman altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van De Stoomman, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde diensten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is De Stoomman nimmer gehouden tot vergoeding van directe schade welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door De Stoomman gesloten verzekering;
 7. De Stoomman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het gegeven dat het project van de Opdrachtgever onverzekerd is;
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Stoomman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Stoomman toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 9. De Opdrachtgever vrijwaart De Stoomman tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;
 10. De Stoomman heeft te allen tijde het recht een schade van de Opdrachtgever te herstellen. Opdrachtgever dient De Stoomman hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 11. Klachten dienen binnen een maand schriftelijk gemeld te worden aan De Stoomman. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van De Stoomman, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van De Stoomman kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door De Stoomman ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
 2. Overmacht geeft De Stoomman het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft Opdrachtgever tot betaling gehouden;

Artikel 14 – Garanties

 1. De Stoomman garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden;
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt;
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar De Stoomman niets aan kan doen;

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat De Stoomman levert, blijft eigendom van De Stoomman totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen;
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van De Stoomman veilig te stellen;
 3. Als De Stoomman zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan De Stoomman om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat De Stoomman deze terug kan nemen;

Artikel 16 – Verwerking persoonsgegevens en privacy beleid

 1. De Stoomman ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. De Stoomman bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;
 4. De Stoomman verleent medewerking aan de Opdrachtgever of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die De Stoomman wettelijk verplicht is te bewaren. De Stoomman is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De Stoomman heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door De Stoommanregelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd. De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van De Stoomman toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie. Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden;
 6. De Stoomman maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Wij maken gebruik van Analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. U kunt de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen;
 7. Indien u van mening bent dat De Stoomman in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@stoomman.nl. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl);

Artikel 17 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen De Stoomman is één jaar.

Artikel 18 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart De Stoomman voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan De Stoomman toerekenbaar is;
 2. Als derden De Stoomman aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden;
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag De Stoomman zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor De Stoomman, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever;

 Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal De Stoomman alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden;
 2. De Stoomman zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als De Stoomman optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn;
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van De Stoomman niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien;

Artikel 20 – Partiele nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met Opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 21 –  Plaats van nakoming, Toepasselijk recht, Bevoegde rechter

 1. De vestigingsplaats van De Stoomman is de plaats waar Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens De Stoomman moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Stoomman is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Opdrachtgever en De Stoomman gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rechtbank Roermond;
Tuinterras met zitje schoon
Tuinterras met zitje vies